За нас

12 СУ „Цар Иван Асен II“ e с дългогодишни традиции в работата по европейски проекти.
В клуб „Светът на IT“ работим по програма „Образование за утрешния ден“ – проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Заниманията в клуба са съсредоточени в изучаване на разработването на сайтове във визуална среда.

40% от сайтовете са изградени чрез системата за управление на съдържанието WordPress.
Ето защо решихме да положим основите на знания по уеб дизайн на бъдещите разработчици именно в нея.